Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 513 172 242

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

Star brite renowator połysku, Strong - 500 ml - butelka

Producenci: Star brite
(0 opinii)
231.06 zł

Stosowanie Przed użyciem dobrze wstrząsnąć butelką. Traktuj tylko małe obszary w tym samym czasie. Produkt może być również stosowany z maszyną polerską. Nie należy zbyt mocno naciskać na powierzchnię i pracować z małą liczbą obrotów. W razie potrzeby powtórzyć leczenie. Aby uzyskać długotrwałą ochronę i połysk, użyj Star brite Premium Marine Polish z PTEF® lub Star Brite Pre-Soaked Boat Wax.

Informacje o zagrożeniach:

H315 - działa drażniąco na skórę.H317 może powodować reakcje alergiczne na skórze.H319 - działa drażniąco na oczy.H336 może powodować senność i zawroty głowy.H411 ​​​​- działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.P101 – w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę produktu.P102 – chronić przed dziećmi.P261 – unikać wdychania oparów.P271 – stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.Unikać uwalniania p273 do środowiska.P280 – stosować rękawice ochronne i ochronę oczu.P302+p352 – w przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.P305 + p351 + p338 – w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. usuń soczewki kontaktowe, jeśli to możliwe. kontynuuj płukanie.P312 – w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.P333+p313 – w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.P337+p313 – w przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.P362 + p364 – zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.P391 – zebrać wyciek.P403+p233 – przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu.P405 – przechowywać pod zamknięciem.P501 – zawartość/pojemnik usuwać do odpadów na zatwierdzonym składowisku odpadów.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!