Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 793 142 112

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

Star brite caravan shampoo & wax with citrus scent - 500 ml - butelka

Producenci: Star brite
(0 opinii)
156.92 zł

Silny, skoncentrowany środek czyszczący i ochrona w jednym produkcie. Instrukcja użycia: Dalsze informacje znajdują się w karcie charakterystyki.

Informacje o zagrożeniach:

H315 - działa drażniąco na skórę.H317 może powodować reakcje alergiczne na skórze.H318 – powoduje poważne uszkodzenie oczu.H412 - działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.P101 – w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę produktu.P102 – chronić przed dziećmi.P261 – para unikać wdychania oparów. p302+Unikać uwalniania p273 do środowiska.P280 - ręce oczy stosować rękawice ochronne i ochronę oczu.P305 + p351+ p338 – w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. jeśli to możliwe, zdejmij soczewki kontaktowe. kontynuować płukanie.P310 – natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.P333+p313 – w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.P352 – w przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.P362+p364 - zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.P501 – zawartość/pojemnik usuwać do odpadów na zatwierdzonym składowisku odpadów.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!