Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 513 172 242

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

FALA Zmywacz do dymu - 10 l - kanister

Producenci: FALA
(0 opinii)
477.10 zł

Silnie alkaliczny specjalny środek czyszczący do usuwania żywic dymnych. Właściwości produktu:Zmywacz do żywicy dymnej Fala to wysoce skuteczny produkt do usuwania uporczywych plam,jak olej, tłuszcz i żywica dymna z powierzchni odpornych na działanie alkaliów (stal nierdzewna, płytki itp.)w obszarze kuchennym np. systemy odprowadzania spalin i maski kuchenne.
Zakres zastosowania:
Do stosowania na powierzchniach odpornych na działanie alkaliów (stal nierdzewna, płytki itp.) w obszarze kuchni.Usuwanie oleju, smaru i żywicy dymnej, np. z układów wydechowych i masek kuchennych. Zastosowanie:Nanieść roztwór czyszczący na powierzchnię, pozostawić do działania na ok. 10 - 30 minut.Nie wolno dopuścić do zaschnięcia roztworu na powierzchni; w razie potrzeby dodać więcej roztworu czyszczącego.Zabrudzenia usuwać przez szorowanie, wycieranie lub szorowanie. Spłukać dużą ilością wody. Sposób stosowania Dozowanie: Czyszczenie podstawowe: Uwaga:Zachować ostrożność przy rozcieńczaniu! Najpierw dodajemy wodę, a następnie powoli dodajemy produkt.Podczas stosowania nosić środki ochrony indywidualnej. Przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyki.Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić powierzchnie pod kątem kompatybilności z preparatem Smoke Resin Remover. Składniki:5% niejonowe środki powierzchniowo czynneInne składniki: zawiera 25% wodorotlenku sodu Informacje o oznakowaniu i zagrożeniach:Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE (substancje lub mieszaniny): Powoduje poważne oparzenia!Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Odpady i pojemniki muszą być usuwane w bezpieczny sposób.Podczas pracy nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne.W przypadku połknięcia natychmiast zasięgnąć porady lekarza i pokazać ten pojemnik lub etykietę. Transport i przechowywanie:ADR/RID i GGVSEB: UN 1824 SODIUM HYDROXIDE SOLUTION. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Temperatura przechowywania: temperatura pokojowa. Przechowywać w stanie niezamarzającym.Wartość pH: 14 Dalsze informacje znajdują się w karcie charakterystyki, opisie produktu lub w instrukcji obsługi.

Informacje o zagrożeniach:

H290 może powodować korozję metalu.H314 - powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.P260 - nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.P280 - stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.P301+ p330+ p331 - w przypadku połknięcia: wypłukać usta. nie wywoływać wymiotów. natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.P303+p361+p353 — w przypadku kontaktu na skórze (lub włosach): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. spłucz skórę wodą/prysznicem.P305+p351+p338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. jeśli to możliwe, usuń soczewki kontaktowe. kontynuuj płukanie.P363 - w przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.P501 - zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!